Bibliography

Svarbesnės poezijos, prozos publikacijos / Major publications

Ne­ti­kė­jau, kad to­kie skam­būs… 5 ei­lė­raš­čiai // Jau­nie­ji. Kn. 12. 1960. P. 9496.

Žmo­gus ir tie, ku­riems vis­kas vis vien. Ei­lė­raš­čiai // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1961. Sausio 7.

Sa­vo bū­si­mai žmo­nai. Ei­lė­raš­čiai // Jau­ni­mo gre­tos. 1961. Nr. 3. P. 4.

Ties Up­ni­kų kal­nu. 8 ei­lė­raš­čiai // Per­ga­lė. 1961. Nr. 6. P. 62–65.

Pas­ku­ti­nis var­pas. 5 ei­lė­raš­čiai // Per­ga­lė. 1962. Nr. 6. P. 108–109.

Tik tu ne­sa­kyk… 3 ei­lė­raš­čiai // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1965. Rugpjūčio 28.

Rai­te­liai. 3 ei­lė­raš­čiai // Kom­jau­ni­mo tie­sa. 1967. Gegužės 21.

Prie ta­vo ug­nies… 3 ei­lė­raš­čiai // Mū­sų gam­ta. 1967. Nr. 5. P. 2.

Sau­lė­ly­dis – di­de­lis gin­ta­ras… Ei­lė­raš­čiai // Mū­sų gam­ta. 1968. Nr. 1. P. 13.

Yra to­kia že­mė… 7 ei­lė­raš­čiai // Per­ga­lė. 1968. Nr. 4. P. 74–75.

Va­ka­ras. 4 ei­lė­raš­čiai // Mū­sų gam­ta. 1968. Nr. 9. P. 10.

Nak­tį lau­kia už stik­lų… 6 ei­lė­raš­čiai // Mū­sų gam­ta. 1969. Nr. 7. P. 18.

Iš­no­ko bir­že­lis… 4 ei­lė­raš­čiai // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1975. Ko­vo 1. P. 7.

Dvi­ese. Ei­lė­raš­čiai // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1976. Gegužės 22. P. 7.

Žings­niai; Ne­pa­sie­kia­ma. 8 ei­lė­raš­čiai // Per­ga­lė. 1977. Nr. 6. P. 62–65.

Ir tu su­pra­si, jog yra pal­ša… 13 ei­lė­raš­čių // Kul­tū­ros ba­rai. 1978. Nr. 5. P. 28–29.

Ne­gir­dė­jau, kaip tru­pi­na kram­to…; Re­a­lus tar­tum rop­lio lie­žu­vis // Ne­mu­nas. 1978. Nr. 5. P. 60.

Ne­iš­gy­do­ma dul­kių li­ga…; Tru­pi­nių po­emos frag­men­tai // Nau­jos kny­gos. 1982. Nr. 6. P. 22.

Su­ar­tė­ji­mas. Ei­lė­raš­tis // Nau­jos kny­gos. 1986. Nr. 3. P. 28.

Auk­sas. Ei­lė­raš­tis // Nau­jos kny­gos. 1986. Nr. 9. P. 27.

Per­pe­tum mo­bi­le. 4 ei­lė­raš­čiai // Kal­ba. 1988. Birželio 3. P. 4.

Daik­tai ir dul­kės. 14 ei­lė­raš­čių // Per­ga­lė. 1988. Nr. 11. P. 60–64.

Vil­ko dan­tų ka­ro­lių IV kny­gos frag­men­tas // Me­tai. 1993. Nr. 12. P. 12–44.

Vil­ko dan­tų ka­ro­lių IV kny­gos frag­men­tas // Me­tai. 1994. Nr. 1. P. 12–47.

Laiš­kai iš Vieš­vi­lės. Ro­ma­no Vil­ko dan­tų ka­ro­liai V kny­gos frag­men­tai // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1994. Balandžio 16. P. 1, 7, 10.

Ir tu su­pra­si, jog yra pal­ša… Gra­žiai pa­par­tis gruo­dy rū­di­ja… // 1994 me­tų ka­len­do­rius. To­ron­tas. P. 118.

Sak­mė apie dre­ves ir kva­pų me­du­tį // Eg­lu­tė. Loc­kpor­tas. 1994. P. 13.

Aš­tuo­nios ei­lu­tės. 10 ei­lė­raš­čių // Kul­tū­ros ba­rai. 1995. Nr. 10. P. 47–48.

Dvi­de­šimt ke­tu­ri ke­tu­rei­liai // Ne­mu­nas. 1996. Nr. 4. P. 67.

Ir plūs­tels ra­ša­las… 10 ei­lė­raš­čių // At­gi­mi­mas. 1996. Spalio 18. P. 11.

Vil­ko dan­tų ka­ro­lių IV kny­gos frag­men­tas // Me­tai. 1997. Nr. 2,3. P. 11–38, 13–40.

Ta­ria­mo­ji nu­osa­ka. Vil­ko dan­tų ka­ro­lių V kny­gos frag­men­tas // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1995. Birželio 3. P. 7.

Šven­tė. Vil­ko dan­tų ka­ro­lių IV kny­gos frag­men­tas // Me­tai. 1997. Nr. 7, 8, 9. P. 16–60.

Švies­me­čių sa­le­lės. Dvy­li­ka­ei­liai iš spau­dai ren­gia­mos kny­gos „Po­pie­ri­nė dė­žu­tė“ // Die­no­vi­dis. 1997. Spalio 39. P. 67.

Laiš­kai iš Vieš­vi­lės // Nau­ja­sis ži­di­nys. 1998. Nr. 1, 2. P. 33–42.

Klė­ja. Iš spau­dai ren­gia­mos kny­gos „Po­pie­ri­nė dė­žu­tė“ // Kran­tai. 1998. Nr. 2. P. 39–41.

Kūryba, publikuota rinktinėse / Publications in collections

Po­ezi­jos pa­va­sa­ris. V., 1965, 1968, 1969, 1972, 1974, 1976, 1985, 1988, 1989, 1991, 1998, 2001, 2004, 2006.

Gra­ži tu ma­no bran­gi tė­vy­ne. An­to­lo­gi­ja. V., 1967.

Lie­tu­vių vai­kų li­te­ra­tū­ros chres­to­ma­ti­ja. I d. Po­ezi­ja. V., 1972.

Lie­tu­vių ta­ry­bi­nė vai­kų po­ezi­ja. V., 1979, 1983, 1988.

Lie­tu­vių vai­kų po­ezi­ja. V., 1980.

Jums, ma­žie­ji. Skai­ti­niai vai­kams. K., 1981, 1985.

Po me­džio ir paukš­čio spar­nais. Ei­lė­raš­čiai. V., 1983.

Ga­ra pu­pa. Ri­ga, 1983.

Lie­tu­vių ta­ry­bi­nė po­ezi­ja. V., 1984.

Va­sa­ra auk­si­nė. Ap­sa­ky­mai, ei­lė­raš­čiai. V., 1985.

Dvi­de­šimt po­ezi­jos pa­va­sa­rių. 1965–1984. V., 1985.

Ru­de­nė­li, la­bas. Ei­lė­raš­čiai ir ap­sa­ky­mai. V., 1986.

Žė­rėk, tai­kos sau­lu­te! Ei­lė­raš­čiai. V., 1986.

Gy­ve­ni­mo sau­lė. Ap­sa­ky­mai, ei­lė­raš­čiai. K., 1987.

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra. V., 1988.

Lie­tu­vių ta­ry­bi­nė po­ezi­ja. V., 1988, 1989.

Lie­tu­vių mei­lės ly­ri­ka. V., 1989.

Esi tik vie­na. Pro­za, po­ezi­ja. V., 1990.

At­gi­mi­mo bal­sai. Pub­li­cis­ti­ka ir po­ezi­ja. V., 1991.

Lie­tu­vių kul­tū­ros kon­gre­sas. Kon­gre­so me­džia­ga. V., 1991.

Kol Ne­mu­nas bus… Kny­ga apie Pau­lių Šir­vį. V., 1991.

Dvi­de­šim­to­jo am­žiaus lie­tu­vių po­ezi­ja. An­to­lo­gi­ja. V., 1995.

Žvaigž­dy­nų so­na­tos. Ei­lė­raš­čiai M. K. Čiur­lio­niui. An­to­lo­gi­ja. V., 1997.

Dar penkios minutės nakties. Lietuvių meilės lyrika. V., 2007.

Svarbesnės autoriaus publikacijos / Leonardas Gutauskas’ major reviews of literature

Gu­taus­kas L. Esu re­a­lis­tas, ir tiek… // Nau­jos kny­gos. 1978. Nr 11. P. 12–14.

Įsi­klau­sius į spal­vų ty­lą. Mil­vy­dai­tės A. po­kal­bis su L. Gu­taus­ku // Kal­ba. 1978. Nr. 47. P. 11.

Šul­gai­tė L. Ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­da. Ka­ta­lo­gas // Baig. str. L. Gu­taus­ko. LDM, 1978.

Pri­si­mink: lau­ki­nė­jan­tis ir snie­gas. P. Šir­vio 60-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms // Per­ga­lė. 1980. Nr. 9. P. 68.

Be trin­tu­ko // Nau­jos kny­gos. 1986. Nr. 9. P. 25–27.

Be trin­tu­ko. L. Gu­taus­kas apie kn. „Paukš­čių ta­kas“ // Nau­jos kny­gos. 1986. Nr. 9. P. 25–27.

Gu­taus­kas L. Me­mo­ria­li­nė ta­py­ba // Kul­tū­ros ba­rai. 1987. Nr. 4. P. 28–29.

Gu­taus­kas L. Me­nas. Svars­ty­mai prie pa­veiks­lų, ap­si­lan­kius dai­lės pa­ro­do­je „Liau­dies me­no tra­di­ci­ja XX a. lie­tu­vių dailė­je“ // Švy­tu­rys. 1989. Nr. 4.

Apie kū­ry­bą ir Paukš­čių ta­ką. V. Ge­ru­lai­čio po­kal­bis su L. Gu­taus­ku ir O. Ba­la­kaus­ku // Kran­tai. 1990. Nr. 5. P. 44–46.

Vai­te­kū­nas Ri­čar­das Po­vi­las. Ta­py­bos pa­ro­da. Ka­ta­lo­gas // Įž. str. L. Gu­taus­ko. V., 1990.

Ja­no­ny­tės R. po­kal­bis su dai­li­nin­ku // Dai­lė. 1991. P. 80–83.

Su­grį­ži­mai. Z. Ba­ra­naus­kai­tės po­kal­bis su L. Gu­taus­ku // Šiau­rės Atė­nai. 1992. Spalio 23. P. 3.

Tik kū­ry­ba ga­li iš­sau­go­ti lais­vę. At­sa­ky­mai į re­dak­ci­jos klau­si­mus // Kul­tū­ros ba­rai. 1993. Nr. 12. P. 3.

Gars­ty­čių la­pe­liai. L. Krei­vy­tės po­kal­bis su L. Gu­taus­ku // Šiau­rės Atė­nai. 1993. Birželio 25. P. 5

Ar ša­lia erš­kėt­ro­žės bū­ti­na pieš­ti Kris­tų? L. Gu­taus­kas apie sa­vo pa­ro­dą „Var­tų“ ga­le­ri­jo­je // Lie­tu­vos ry­tas. 1993. Gruodžio 24. P. 31.

Vie­nu „aš“ ma­žiau. Iš ne­iš­leis­tos kny­gos „57 lie­tu­vių dai­li­nin­kai apie dai­lę“. L. Gu­taus­kas at­sa­ko į A. An­driuš­ke­vi­čiaus klau­si­mus // Kul­tū­ros ba­rai. 1994. Nr. 1. P. 31–35.

LM an­ke­ta. At­sa­ky­mai į re­dak­ci­jos klau­si­mus // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1994. Balandžio 16. P. 3.

Ne­iš­siųs­tas laiš­kas. Įž. str. kn. A. Mar­ti­nai­tis „Pas­kui me­di­nį ar­kliu­ką“. K., 1994. P. 56.

Il­ga Le­o­nar­do Gu­taus­ko ke­lio­nė į Kau­ną su vie­nuo­li­ka ab­roz­dų Mai­ro­nio mies­tui. Dai­li­nin­kas at­sa­ko į V. Sa­vi­čiū­nai­tės klau­si­mus // Lie­tu­vos ry­tas. 1994.

Kar­diog­ra­ma. L. Gu­taus­kas at­sa­ko į L. Krei­vy­tės klau­si­mus // 7 me­no die­nos. 1995. Spalio 27. P. 1, 9.

Ne­ti­kė­ti pa­žįs­ta­mų dai­li­nin­kų dar­bai Vil­niaus „Var­tų“ ga­le­ri­jo­je. L. Gu­taus­kas at­sa­ko į R. Mar­cin­ke­vi­čiū­tės klau­si­mus // Lie­tu­vos ry­tas. 1995. Birželio 2. P. 36.

Ten, kur sep­ty­nios sau­lės švies… N. Aukš­tai­ty­tė po­kal­bis su L. Gu­taus­ku // Lie­tu­vos ai­das. 1995. Birželio 2. P. 11.

Ko­ra­liš­kas. N. Gai­žiū­tės po­kal­bis su L. Gu­taus­ku apie ro­ma­ną „Vil­ko dan­tų ka­ro­liai“ // Šiau­rės Atė­nai. 1996. Gruodžio 21. P. 3, 9.

Ste­bė­ji­mo bokš­tas. Rec. kn. J. Apu­tis „Smė­ly­nuo­se ne­ga­li­ma su­sto­ti“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1996. Lapkričio 23. P. 45.

Apie Os­val­do Ba­la­kaus­ko mu­zi­ką // Kul­tū­ros ba­rai. 1997. Nr. 12. P. 44–45.

Gal po­nui Šlio­ge­riui ge­riau­sia bū­tų pa­trauk­ti į Mon­go­li­jos pus­dy­ku­mes… // Lie­tu­vos ai­das. 1997. Lapkričio 20. P. 5.

Ro­jus yra le­do spal­vos. A. Ali­šaus­ko po­kal­bis su L. Gu­taus­ku // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1997. Ko­vo 29. P. 3.

Po­eti­nė klau­sa stip­res­nė už že­mės trau­ką. Rec. kn. A. An­driuš­ke­vi­čius „33 ei­lė­raš­čiai“ // Kul­tū­ros ba­rai. 1997. Nr. 7. P. 41.

Vie­nat­vė – ki­tas ke­lias. L. Gu­taus­kas at­sa­ko į N. Ado­mo­ny­tės klau­si­mus // Kran­tai. 1998. Nr. 2 (91). P. 34–38.

Rašytojas ir jo lektūra. Galėjo būti kitaip, bet kitaip jau niekada nebus // Metai. 2001.

Recenzijos, svarbesni straipsniai apie autorių / Reviews, major articles about the author

Ali­šaus­kas A. Bet­lie­jaus pa­ma­tai: kal­bos ir le­do lui­tai. Rec. kn. „Bet­lie­jus“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1996. Gruodžio 14. P. 45.

Alek­san­dra­vi­čiū­tė G. Bet­lie­jus kaip vil­ties vil­tis. Rec. kn. „Bet­lie­jus“ // Šiau­rės Atė­nai. 1996. Gruodžio 21. P. 9.

Ar­nat­ke­vi­čiū­tė L. Žo­džiai lyg pa­sė­ti grū­dai. Rec. kn. „Dan­gaus kal­vis Per­kū­nas“ ir „Juo­da že­me­lė – bal­tas py­ra­gė­lis“. Tarybinis Aputis J. Kada atsiteis Leonardo Gutausko romanų herojai? // Metai. 2001.

Aputis J. Atminties pašvaistės // Draugas, 2001.

Ba­lio­nie­nė E. Nykš­čio au­gio mo­ki­nu­kams. Rec. kn. „Gi­rių gies­mės de­vyn­bal­sės“ // Ta­ry­bi­nis mo­ky­to­jas. 1972. Gegužės 12.

Baliukonytė O. Altorius širdies bažnyčiai // Dienovidis, 1998.

Ba­ra­naus­kai­tė J., La­pins­kie­nė L. L. Gu­taus­ko ro­ma­no kal­bos džiun­glė­se. Rec. kn. „Vil­ko dan­tų ka­ro­liai“. Kn. 1–2 // Gim­ta­sis žo­dis.

Bernotienė G. Menų sąveikos ieškojimai. Judita Vaičiūnaitė ir Leonardas Gutauskas // VDU l-kla, 2005.

Bernotienė G. Tremtis tikra kaip įdagas (L. Gutausko Sapnų teologija) // Metai, 2007.

Bernotienė G. Pasaulis iš žvilgsnio ir garso: Vlado Braziūno ir Leonardo Gutausko poezijos sąskambiai // VDU l-kla, 2008.

Bleizgys G. Pasaulį rašytojas suvokia kaip kintančias dekoracijas // Lietuvos rytas, 2001.

Bukelienė E. Šešėlių žaismas // Literatūra ir menas, 2001.

Ga­dei­kis A. Kur­ti vai­kams – tai kaip at­lai­dė­liai. Rec. kn. „Kam ka­ti­nui ūsai?“ // Lie­tu­vos ai­das. 1996. Gegužės 10. P. 13.

Gai­žiū­tė N. At­min­tis Le­o­nar­do Gu­taus­ko ro­ma­ne „Vil­ko dan­tų ka­ro­liai“ // Dia­lo­gas. 1996. Gruodžio 13. P. 4.

Gam­ziu­kai­tė R. Apie ka­ro­lius ir būg­ne­lį // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1995. Liepos 8. P. 10.

Gry­bas R. L. Gu­taus­ko iš­min­ties kris­lai. Rec. kn. „Bet­lie­jus“ // Res­pub­li­ka. 1997. Sausio 14. P. 17.

Gu­žaus­kas V. Šal­ti­nis nie­kad ne­iš­džius. Rec. kn. „Sve­tin­gu­mo na­mai“ // Per­ga­lė. 1981. Nr. 1. P. 171–173.

In­čiū­rai­tė V. Žings­ne­lis į di­dži­ą­ją po­ezi­ją. Rec. kn. „Dan­gaus kal­vis Per­kū­nas“ // Nau­jos kny­gos. 1981. Nr. 10. P. 38.

Jo­ny­nas A. Su­ei­liuot le­li­jos žie­dą. Rec. kn. „Var­tai po die­me­džiu“ // Nau­jos kny­gos. 1976. Nr. 9. P. 23–24.

Kazakevičius I. Tapybos sakralumas. Leonardo Gutausko paroda Klaipėdos galerijoje // 7 meno dienos, 2001.

Krivickienė L. Kai kūrybos laužas liepsnoja. Apie Leonardo ir Tado Gutauskų parodą M. K. Čiurlionio galerijoje // Draugas, 2003.

Ku­bi­lius V. Mė­ly­no ei­lė­raš­čio kran­te. Rec. kn. „Kran­tas“ // Per­ga­lė. 1983. Nr. 3. P. 169–171.

Kučinskaitė J. Po blogų metų ateina vaisingi. Pokalbis su Nacionalinės premijos laureatu Leonardu Gutausku // Veidas, 2001.

Ma­ci­jaus­kie­nė M. Pir­mo­ji kny­ga. Rec. kn. „Iš­trū­ko ma­no žir­gai“ // Kau­no tie­sa. 1961. Liepos 26.

Ma­tu­ze­vi­čius Eug. Jau­nų­jų bal­sai. Rec. kn. „Iš­trū­ko ma­no žir­gai“ // Kom­jau­ni­mo tie­sa. 1961. Rugsėjo 6.

Mik­šy­tė J. Pir­mo­ji kny­ga // Per­ga­lė. 1961. Nr. 10. P. 163–167.

Mo­zū­riū­nas Vl. Ant­ra­sis jau­nų­jų ap­lan­kas. Rec. kn. „Iš­trū­ko ma­no žir­gai“ // Va­ka­ri­nės nau­jie­nos. 1961. Rugpjūčio 14.

Nas­top­ka K. Iš ar­ti į sa­ve. Rec. kn. „Kran­tas“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1982. Gruodžio 18. P. 45.

Nas­top­ka K. Tarp kin­tan­čių pa­vi­da­lų. Rec. kn. „Var­tai po die­me­džiu“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1977. Sausio 15. P. 5.

Pa­kal­niš­kis R. Me­no ir pa­ži­ni­mo dar­na. Rec. kn. „Gi­rių gies­mės de­vyn­bal­sės“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1972. Rugpjūčio 5. P. 5.

Pa­ruls­kis S. Už­gy­ven­tos pa­tir­ties kris­lai. Rec. kn. „Bet­lie­jus“ // Lie­tu­vos ry­tas. 1996. Gruodžio 24. P. 39.

Pelėdaitė B. Mylėk priešą, kaip pats save // 7 Meno dienos, 2001.

Pe­lu­ri­ty­tė A. Bet­lie­jaus me­ta­fo­ra. Rec. kn. „Bet­lie­jus“ // Me­tai. 1997. Nr. 2. P. 144–147.

Perulitytė A. Deimantinė poezija // Metai, 1997.

Pe­lu­ri­ty­tė A. Me­ta­fo­ros ste­buk­las Le­o­nar­do Gu­taus­ko ly­ri­ko­je // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1998. Sausio 24. P. 3,14.

Peluritytė A. Pokalbis su penkiomis mūzomis // Dienovidis, 1999.

Ra­moš­kai­tė G. Vo­lun­gių do­va­nos. Rec. kn. „Var­tai po die­me­džiu“ // Per­ga­lė. 1977. Nr. 4. P. 170–172.

Riš­ku­tė J. Po­eto duo­na ir drus­ka. Rec. kn. „Sve­tin­gu­mo na­mai“ // Nau­jos kny­gos. 1979. Nr. 12. P. 24–25.

Riš­ku­tė J. Ir gies­mė gy­vy­bę sau­go. Rec. kn. „Por­tre­tas“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1988. Lapkričio 5. P. 45.

Ru­ba­vi­čius V. Už var­tų po die­me­džiu. Rec. kn. „Var­tai po die­me­džiu“ // Kom­jau­ni­mo tie­sa. 1977. Sausio 21.

Ru­sec­kie­nė L. Sau­lės ir že­mės laip­tais. Rec. kn. „Paukš­čių ta­kas“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1987. Liepos 11. P. 11.

Savičiūtė V. L. Gutauskas lieka ištikimas dviem mūzoms // Savaitgalis, 2000.

Ska­bei­ky­tė G. No­riu pas žvaigž­des ke­liau­ti… Rec. kn. „Dan­gaus kal­vis Per­kū­nas“ // Ta­ry­bi­nis mo­ky­to­jas. 1980. Lapkričio 21.

Ska­bei­ky­tė G. Tau­to­sa­ka L. Gu­taus­ko po­ezi­jo­je vai­kams // Dar­bai ir die­nos. 1995. Nr. 1. P. 187–199.

Ska­bei­ky­tė G. Pa­sau­lis, vie­nas vi­siems. Rec. kn. „Kam ka­ti­nui ūsai?“ // Ru­bi­nai­tis. 1997. Nr. 1. P. 11–13.

Ska­bei­ky­tė G. Iš kur se­mia­mos gies­mės. Rec. kn. „Kur nak­vo­ja vė­jai“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1984. Rugpjūčio 18. P. 67.

Sluc­kai­tė A. Pra­si­de­da di­de­lis ke­lias. Rec. kn. „Iš­trū­ko ma­no žir­gai“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1961. Liepos 29.

Sprindytė J. Tremčiai – sapnų ir pasakų kodas // Literatūra ir menas, 2007.

Strio­gai­tė D., Rim­kus V. Vai­kams, žvaigž­džių bro­liams. Rec. kn. „Dan­gaus kal­vis Per­kū­nas“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1981. Ko­vo 7. P. 6.

Sventickas V. Panegirika epitafijų kūrėjui (L. Gutausko In fine) // Metai, 2004.

Sven­tic­kas V. Lai­ko gi­jų nė­ri­niai. Rec. kn. „Por­tre­tas“ // Per­ga­lė. 1988. Nr. 9. P. 157–159.

Še­re­ly­tė R. Tas am­ži­nas ra­to sim­bo­lis. Rec. kn. „Vil­ko dan­tų ka­ro­liai“. Kn. 1–2 // Me­tai. 1995. Nr. 11. P. 142–144.

Šerelytė R. Kalba, kuria bendrauja dvasios // 7 Meno dienos, 2001.

Šerelytė R. Sapnų liudijimai // Literatūra ir menas, 2007.

Šid­laus­kas A. Sa­vi­tu brai­žu: apie au­to­riaus kny­gas vai­kams // Kom­jau­ni­mo tie­sa. 1981. Balandžio 24.

Šid­laus­kas A. Ryš­kus po­ezi­jos pa­sau­lis. Rec. kn. „Kur nak­vo­ja vė­jai“ // Ta­ry­bi­nis mo­ky­to­jas. 1984. Vasario 10.

Šilbajoris R. Vaikystė tarp mirties ir pasakos // Varpai, 2003.

Šiukš­čius V. L. Gu­taus­ko „Vil­ko dan­tų ka­ro­liai“. Kn. 1–2 // Lie­tu­vos ry­tas. 1995. Vasario 10. P. 41.

Šlei­kus P. Nuo­sta­biai apie bi­tes. Rec. kn. „Sak­mės apie bi­čių dar­bus“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1973. Spalio 20. P. 10.

Te­reš­ki­nas A. Pra­ei­ties ero­ge­ni­ka Le­o­nar­do Gu­taus­ko ro­ma­ne „Vil­ko dan­tų ka­ro­liai“: Fa­ta­liš­kos at­min­ties spąs­tuo­se // Met­me­nys. Chi­ca­go, 1994.

Uždavinys A. Būties miražų suviliotiems // 7 meno dienos, 2000.

Vai­ni­lai­tis M. Ke­lias ne­ša ge­rą ži­nią: apie au­to­riaus po­ezi­ją vai­kams // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1981. Birželio 20. P. 5.

Žemaitytė A. L. Gutausko kūrinių šeimą papildė net trys vaikai // Respublika, 2001.

Žu­kas S. Gra­žiai pa­par­tis gruo­dy rū­di­ja… Rec. kn. „Sve­tin­gu­mo na­mai“ // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1981. Vasario 14. P. 5.

Katalogai / Catalogues

Le­o­nar­das Gu­taus­kas. Ta­py­bos pa­ro­da. Ka­ta­lo­gas. V., 1978. 32 p.

Le­o­nar­das Gu­taus­kas. Ta­py­bos dar­bų al­bu­mas. V., 1984. 8 p., 16 iliustr.

Le­o­nar­das Gu­taus­kas. Ta­py­bos pa­ro­da. Ka­ta­lo­gas–lanks­tinu­kas. V., 1987.

Le­o­nar­das Gu­taus­kas. Ta­py­ba. Pie­ši­mas. Ka­ta­lo­gas.

Leonardas Gu­taus­kas. Tapyba. Piešiniai. V., 1988. 20 p.

Leonardas Gutauskas. Kūryba 1958–1998. Katalogas. V., 1998. 68 p.

Svarbesni straipsniai / Leonardas Gutauskas’ major reviews

Ado­mo­ny­tė N. Le­o­nar­das Gu­taus­kas // Var­tai. Ka­ta­lo­gas.

Ado­mo­ny­tė N. Žo­dy­nas // 7 me­no die­nos. 1996. Spalio 25. P. 9.

Al­do­ny­tė D. Su­sap­nuo­ta pa­sa­ka // Va­ka­ri­nės nau­jie­nos. 1995. Sausio 30. p. 12.

Alek­na R. Iš liau­dies kū­ry­bos šal­ti­nio // Tie­sa. 1988. Balandžio 2.

An­driuš­ke­vi­čius A. Ro­jus yra le­do spal­vos // Lie­tu­vių dai­lė, 1975–1995. V., 1997. P. 176–178.

Bal­ti­nas G. Le­o­nar­do Gu­taus­ko ta­py­ba // Švy­tu­rys. 1988. Nr. 11. P. 26.

Ger­li­kie­nė D. Por­tre­tas – me­ta­fo­ra // Kul­tū­ros ba­rai. 1983. Nr. 11. P. 24–28.

Go­du­na­vi­čie­nė J. Por­tre­tas „Vei­duo­se“ // Va­ka­ri­nės nau­jie­nos. 1988. Lapkričio 18. P. 6.

Go­du­na­vi­čie­nė J. Žo­lės raš­tas // Va­ka­ri­nės nau­jie­nos. 1993. Gruodžio 30. P. 6.

Gry­bas R. Ne­ti­kė­tu­mai „Var­tuo­se“ // Res­pub­li­ka. 1995. Gegužės 25. P. 19.

Gry­baus­kai­tė G. L. Gu­taus­ko ta­py­bos pa­ro­da // Per­ga­lė. 1978. Nr. 11. P. 188–189.

Jan­kū­nai­tė P. At­mi­ni­mų švie­sa // Va­ka­ri­nės nau­jie­nos. 1987. Ko­vo 30. P. 6.

Kor­sa­kai­tė I. From the dar­kness I’ll emer­ge whi­te… // Lit­hu­a­nia in the World. 1994. Vol. 2. Nr. 6. P. 42–47.

Krei­vy­tė L. Dvi pa­ro­dos Drus­ki­nin­kuo­se // Šiau­rės Atė­nai. 1993. Lapkričio 5. P. 8.

Ma­ce­vi­čius J. Kū­ry­bos pa­grin­das gy­ve­ni­mas // Per­ga­lė. 1961. Nr. 12. P. 125–134.

Mar­čė­nai­tė R. Ne­gal­vo­ki­te, kad kuo nors ski­ria­tės nuo žo­lių // Tie­sa. 1993. Gruodžio 23.

Mar­kaus­kai­tė G. At­mi­ni­mų dra­bu­žiai // Aka­de­mi­kas. 1993. Nr. 2. P. 53.

Mar­ke­vi­čie­nė J. Ir min­tis, ir gro­žis // Va­ka­ri­nės nau­jie­nos. 1978. Rugsėjo 9.

Me­lins­kai­tė R. Raš­to te­mos ta­py­bo­je // XXI am­žius. 1992. Rugpjūčio 11.

Pa­kal­niš­kis R. Tarp dvi­ejų pa­sau­lių // Per­ga­lė. 1970. Nr. 2. P. 126–146.

Pau­liu­kai­tis V. Apie Le­o­nar­dą Gu­taus­ką – dai­li­nin­ką // Kom­jau­ni­mo tie­sa. 1985. Sausio 18.

Pet­raus­kai­tė Ž. Le­o­nar­das Gu­taus­kas sa­vo gim­ta­jam mies­tui ro­do vie­nuo­li­ka ab­roz­dų // Kau­no die­na. 1994. Rugsėjo 30. P. 9.

Pet­ru­se­vi­čiū­tė L. Iš­girst plas­no­ji­mą dru­gių // Kul­tū­ros ba­rai. 1978. Nr. 11. P. 71–72.

Sa­daus­kas R. Mū­sų ga­le­ri­ja // Jau­ni­mo gre­tos. 1967. Nr. 10. P. 2.

Skuo­dis R. Le­o­nar­do Gu­taus­ko dro­bės // Pa­ne­vė­žio tie­sa. 1978. Gruodžio 23.

Tu­mė­nie­nė N. Nau­ja tra­di­ci­jos sam­pra­ta // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1988. Balandžio 23. P. 13.

Vait­kū­nas G. Dve­jo­pu po­žiū­riu // Li­te­ra­tū­ra ir me­nas. 1978. Rugsėjo 16. P. 12.

Vo­lod­ke­vi­čiū­tė E., Šer­nas E. Žo­džio ir vaiz­do vie­ny­bė // Nau­jos kny­gos. 1981. Nr. 8. P. 36–38.

Ži­le­vi­čius R. Ža­lio­ji dro­bių švie­sa // Gim­ta­sis kraš­tas. 1970. Spalio 29.

Ži­le­vi­čius R. Fan­ta­zi­jos so­duo­se // Kom­jau­ni­mo tie­sa. 1969. Gruodžio 11.

Ži­le­vi­čius R. Tik vaikš­tau po Lie­tu­vą // Gim­ta­sis kraš­tas. 1967. Gruodžio 21.